Um Tarot Online auf diesem Gerät zu installieren, klicken Sie auf Tarot Online - iOS und dann auf Zum Home-Bildschrim.

Eine neue Version der Tarot Online-Anwendung ist verfügbar. Um klick hier oder aktualisieren Sie diese Seite zu aktualisieren.

Der Satzung

Bestimmungen der Webanwendung Tarot Online

Spis treści
 1. Postanowienia ogólne
 2. Ogólne warunki korzystania z aplikacji internetowej
 3. Usługi elektroniczne dostępne w aplikacji internetowej
 4. Korzystanie z bloga
 5. Korzystanie z formularza kontaktowego
 6. Korzystanie z newslettera
 7. Korzystanie z konta Usługobiorcy
 8. Korzystanie z Tarota Online
 9. Warunki płatności w aplikacji internetowej
 10. Usługa „Gwarancja zwrotu pieniędzy”
 11. Kontakt z Usługodawcą
 12. Reklamacje usług
 13. Ustawowe prawo odstąpienia od umowy
 14. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 15. Przerwy i awarie techniczne
 16. Prawa autorskie do aplikacji internetowej
 17. Postanowienia końcowe
Dziękujemy za odwiedzenie naszej aplikacji internetowej udostępnianej pod adresem internetowym tarot-online-app.de (dalej jako: „Aplikacja Internetowa”, „Aplikacja”). Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Aplikacji Internetowej, w szczególności zasad i warunków, na jakich nastąpi korzystanie z funkcjonalności Aplikacji Internetowej, składanie zamówień, zawarcie oraz realizacja umów zawartych poprzez Aplikację Internetową. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji o korzystaniu z Aplikacji Internetowej, regulują w szczególności zasady korzystania z Aplikacji Internetowej i jego funkcjonalności, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem, zespół Tarot Online

 1. Postanowienia ogólne
 1. Właścicielem Aplikacji Internetowej jest Sirius Entertainment LLC, 680 S Cache St, Ste 100, 83002 Jackson, adres poczty elektronicznej: [email protected] (dalej jako: „Usługodawca”).
 2. Regulamin skierowany jest do osób fizycznych korzystających z Aplikacji Internetowej do własnych celów prywatnych, niezwiązanych z prowadzoną przez te osoby działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. będących w tym wypadku konsumentami). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.
 3. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. Abonament – odpłatny dostęp do Konta Premium przez czas określony zgodnie z uiszczaną przez Usługobiorcę opłatą na warunkach wskazanych w Regulaminie i Cenniku.
  2. Blog – Usługa Elektroniczna, na którą składają się artykuły i inne aktualności oraz ogłoszenia uporządkowane tematycznie, dostępne w Aplikacji Internetowej i publikowane przez Usługodawcę dla wszystkich osób odwiedzających Aplikacja Internetowa.
  3. Cennik – cennik korzystania z odpłatnych Usług Elektronicznych dostępny na stronie Aplikacji Internetowej w zakładce informacyjnej „Cennik”.
  4. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  5. Formularz kontaktowy – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Aplikacji Internetowej umożliwiający skontaktowanie się z Usługodawcą przez Usługobiorcę.
  6. Kodeks cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  7. Konto, Konto Klubowicza – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Aplikacji Internetowej, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach oraz o innych działaniach w ramach Aplikacji Internetowej.
  8. Konto Premium – rodzaj Konta Usługobiorcy dostępny w ramach aktywnego Abonamentu. Konto Premium umożliwia korzystanie z odpłatnych Usług Elektronicznych bez standardowych limitów oraz ograniczeń.
  9. Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i promocjach w Aplikacji Internetowej.
  10. Prawo autorskie – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
  11. Regulamin – niniejszy regulamin Aplikacji Internetowej.
  12. Aplikacja Internetowa, Aplikacja – aplikacja internetowa prowadzona przez Usługodawcę i dostępna pod adresem internetowym tarot-online-app.de.
  13. Tarot Online – Usługa Elektroniczna, interaktywne narzędzie służące do losowania i interpretacji kart tarota w odpowiedzi na zapytanie dostarczone przez Usługobiorcę.
  14. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Aplikacji Internetowej zgodnie z Regulaminem.
  15. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która korzysta lub zamierza korzystać z Aplikacji Internetowej oraz Usług Elektronicznych. Usługobiorcą może był wyłącznie osoba fizyczna powyżej 16 roku życia.
  16. Usługodawca – Sirius Entertainment LLC, 680 S Cache St, Ste 100, 83002 Jackson, adres poczty elektronicznej: [email protected].
  17. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
  18. Żetony – wirtualny odpowiednik środka płatniczego, za pomocą którego Usługobiorca może regulować swoje zobowiązania względem Usługodawcy za korzystanie z odpłatnych Usług Elektronicznych.
 1. Ogólne warunki korzystania z aplikacji internetowej
 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Aplikacji Internetowej zgodnie z jej przeznaczeniem, tematyką oraz niniejszym Regulaminem, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Aplikacji Internetowej, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 3. Korzystanie z Aplikacji Internetowej wiąże się ze standardowymi zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Elektronicznych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych Usługobiorcy. Dla uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Usługodawca zaleca, aby Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, a także aktualizował na bieżąco przeglądarkę internetową oraz system operacyjny swojego urządzenia końcowego.
 4. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Aplikacji Internetowej w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie Aplikacji Internetowej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Aplikacji Internetowej, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Aplikacji Internetowej plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Aplikacji Internetowej jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Aplikacji Internetowej jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie Umowy oraz obowiązki ustawowe Administratora).
 1. Usługi elektroniczne dostępne w aplikacji internetowej
 1. Korzystać z Aplikacji Internetowej na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 2. W Aplikacji Internetowej dostępne są zarówno całkowicie nieodpłatne Usługi Elektroniczne, jak również takie, które są nieodpłatne, dopóki Usługobiorca nie przekracza przewidzianych limitów i ograniczeń ich nieodpłatnego użycia.
 3. Usługobiorca jest informowany najpóźniej przed skorzystaniem z danej Usługi Elektronicznej o związanych z nią opłatach, wysokości tych opłat oraz minimalnym czasie trwania zobowiązań względem Usługodawcy z tytułu korzystania z Usługi Elektronicznej. Usługobiorca jest informowany w chwili, w której wykorzystał obowiązujące limity nieodpłatnych Usług Elektronicznych, o konieczności dokonania płatności w celu dalszego korzystania z nich.
 4. Usługobiorca może korzystać w Aplikacji Internetowej z następujących Usług Elektronicznych:
  1. Blog.
  2. Formularz Kontaktowy.
  3. Newsletter.
  4. Konto Klubowicza (w tym Konto Premium).
  5. Tarot Online.
  1. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronach Aplikacji Internetowej.
  1. Korzystanie z bloga
  1. Blog jest dostępny dla wszystkich osób odwiedzających Aplikacja Internetowa bez potrzeby rejestracji Konta ani dokonywania innych czynności. Korzystanie z Bloga jest nieodpłatne i następuje po przejściu do odpowiedniej zakładki Aplikacji. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej lub opuszczenie strony Aplikacji Internetowej.
  2. Usługodawca umożliwia zalogowanym Usługobiorcom dodawanie komentarzy pod wpisami na Blogu, co odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza treścią komentarza oraz danymi Usługobiorcy wskazanymi jako obowiązkowe. Uwidocznienie komentarza następuje po jego zatwierdzeniu przez Usługodawcę. Komentarze Usługobiorców wyrażają wyłącznie ich własną opinię i nie stanowią opinii Usługodawcy. Niedozwolone jest zamieszczanie komentarzy obraźliwych, pomawiających i naruszających zasady netykiety oraz zawierających informacje, które są nieprawdziwe lub mogą wprowadzić w błąd innych Usługobiorców, a także zawierające treści reklamowe lub promujące bezpośrednio albo pośrednio inne serwisy i strony internetowe. Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia komentarzy naruszających powyższe zasady.
  3. Wszystkie artykuły i materiały, które są dostępne na Blogu, mają wyłącznie charakter informacyjny. Usługodawca dokłada należytych starań, aby prezentowane na Blogu treści były aktualne i zgodne ze stanem rzeczywistym.
  1. Korzystanie z formularza kontaktowego
  1. Korzystanie z Formularza Kontaktowego możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Kontaktowego znajdującego się w zakładce „Kontakt” widocznej na stronie Aplikacji Internetowej oraz (2) kliknięciu pola „Wyślij wiadomość” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W Formularzu Kontaktowym niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę treści wiadomości kierowanej do Usługodawcy, a także następujących danych dotyczących Usługobiorcy: imię oraz adres poczty elektronicznej, na który powinna zostać przesłana odpowiedź Usługodawcy.
  2. Usługa Elektroniczna Formularz Kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z niego przez Usługobiorcę.
  1. Korzystanie z newslettera
  1. Korzystanie z Newslettera jest możliwe poprzez podanie adresu poczty elektronicznej Usługobiorcy w dedykowanej zakładce lub okienku Newslettera widocznym na stronach Aplikacji Internetowej. Usługobiorca może również zapisać się na Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta adres e-mail Usługobiorcy zostaje zapisany w bazie mailingowej Usługodawcy.
  2. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].
  1. Korzystanie z konta Usługobiorcy
  1. Usługa Elektroniczna Konto Klubowicza świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem Konta Premium, które jest dodatkową usługą świadczoną odpłatnie w okresie aktywnego Abonamentu. Konto Premium, w przeciwieństwie do standardowego Konta Usługobiorcy, umożliwia korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Aplikacji Internetowej, w tym również zniesienie obowiązujących limitów i ograniczeń korzystania z Usługi Elektronicznej Tarot Online. Szczegółowe informacje o korzyściach Konta Premium znajdują się w Cenniku.
  2. Korzystanie z Konta Usługobiorcy możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez wpisanie kodu aktywacyjnego przesłanego automatycznie na podany adres poczty elektronicznej – w tym momencie jest zawierana umowa o korzystanie z Usługi Elektronicznej Konto pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: nazwa (login), adres poczty elektronicznej oraz hasło.
  3. Usługobiorca obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta. Usługobiorca obowiązany jest utrzymać dane dostępowe do Konta w tajemnicy przed osobami trzecimi. Usługobiorcy zabrania się udzielania dostępu do Konta innym osobom, w tym poprzez najem lub użyczenie.
  4. Usługobiorca może posiadać w tym samym czasie wyłącznie jedno Konto.
  5. Korzystanie z Konta oraz jego poszczególnych funkcjonalności może wymagać podania również innych danych przez Usługobiorcę – każdorazowo informacja o zakresie wymaganych danych podana jest na stronie Aplikacji Internetowej, przed skorzystaniem z określonej funkcjonalności.
  6. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]. Z wyjątkiem „Gwarancji zwrotu pieniędzy” przewidzianej w pkt. 10 Regulaminu, usunięcie Konta nie uprawnia Usługobiorcy do otrzymania zwrotu należności za niewykorzystany okres korzystania z zakupionych Usług Elektronicznych, co nie wyłącza ani nie ogranicza bezwzględnie wiążących praw ustawowych konsumenta, szczególnie w zakresie prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.
  7. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia Konta Usługobiorcy w następujących przypadkach:
  1. gdy Usługobiorca mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny narusza niniejszy Regulamin;
  2. gdy Usługobiorca mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny zalega z jakimikolwiek wymagalnymi płatnościami na rzecz Usługodawcy;
  3. gdy działania danego Usługobiorcy mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny naruszają renomę Usługodawcy lub Aplikacji Internetowej;
  4. gdy Usługobiorca dostarcza w Aplikacji Internetowej treści bezprawne lub inne treści naruszające warunki niniejszego Regulaminu.
  1. Zawieszenie Konta może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub nieokreślony. W czasie zawieszenia Konta nie jest możliwe korzystanie z funkcjonalności Konta oraz z zakupionych Usług Elektronicznych. W czasie zawieszenia Konta Usługobiorca obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyn jego zawieszenia, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę. Usługodawca aktywuje Konto niezwłocznie po otrzymaniu informacji o ustaniu przyczyny jego zawieszenia, nie później niż w terminie 7 Dni Roboczych.
  2. Usługodawca w przypadku zawieszenia Konta trwającego ponad 30 dni kalendarzowych i braku ustania przyczyn jego zawieszenia ma prawo wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o korzystanie z Usługi Elektronicznej Konto z 7-dniowym terminem wypowiedzenia.
  3. Usunięcie Konta w jakimkolwiek trybie prowadzi do usunięcia wszelkich danych Usługobiorcy przypisanych do Konta, co pozostaje jednak bez uszczerbku dla możliwości przechowywania przez Usługodawcę danych Usługobiorcy przez okres niezbędny do realizacji pozostałych celów przetwarzania (innych niż prowadzenie Konta) na zasadach przewidzianych w polityce prywatności Aplikacji Internetowej.
  1. Korzystanie z Tarota Online
  1. Szczegółowy opis Usługi Elektronicznej Tarot Online oraz zasady jej użycia znajdują się na stronach Aplikacji Internetowej, w szczególności w zakładce wyjaśniającej działanie Tarota Online oraz w Cenniku.
  2. Korzystanie z Tarota Online nie wymaga posiadania Konta Usługobiorcy. Korzystanie z Tarota Online możliwe jest nieodpłatnie, z zastrzeżeniem obowiązujących limitów jego użycia. Informacja o obowiązujących limitach podawana jest Usługobiorcy przed skorzystaniem z Tarota Online.
  3. Po wykorzystaniu określonej liczby nieodpłatnych użyć Tarota Online, Usługobiorca może korzystać z Tarota Online pod warunkiem (1) posiadania Konta Premium w ramach aktywnego Abonamentu albo (2) jednorazowego zakupu. Warunki płatności Abonamentu oraz płatności jednorazowych wskazane są w pkt. 9 Regulaminu.
  4. Usługodawca dokłada należytych starań, aby korzystanie z Usługi Elektronicznej Tarot Online było dla Usługobiorców zrozumiałe i przejrzyste, jednak nie może zagwarantować, że Usługobiorca będzie potrafił obsługiwać samodzielnie Tarota Online albo że okaże się on przydatny w osiągnięciu celów oczekiwanych przez Usługobiorcę. Usługodawca udostępnia Tarota Online w formie, w jakiej został on dostarczony i nie czyni żadnych dorozumianych lub wyrażonych otwarcie zapewnień co do jego użyteczności do konkretnych zastosowań, co nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Usługodawcy wobec konsumenta za nienależyte spełnienie świadczenia, przewidzianej przez bezwzględnie wiążące przepisy prawa.
  5. Usługodawca w ramach Usługi Elektronicznej Tarot Online może oferować również dodatkowo płatne, indywidualne interpretacje kart tarota dla Usługobiorcy. Interpretacja wykonywana jest na podstawie wybranej przez Usługobiorcę karty oraz z uwzględnieniem zadanego przez Usługobiorcę pytania.
  6. Tarot Online jest tylko narzędziem technicznym i sposób jego użycia oraz interpretacji zależy wyłącznie od Usługobiorcy oraz jego osobistych przekonań na tematy ezoteryczne. Usługodawca dokłada należytych starań, aby prezentowane przez Tarota Online dane były rzetelne i poprawne w takim zakresie, aby odzwierciedlał on doświadczenie płynące z układania tradycyjnych kart tarota. W razie wątpliwości Tarot Online powinien być traktowany wyłącznie w charakterze informacyjnym oraz rozrywkowym. Jakiekolwiek decyzje, które Usługobiorcy podejmują wyłącznie w oparciu o informacje wywnioskowane z Tarota Online, są podejmowane na ich wyłączne ryzyko.
 1. Warunki płatności w aplikacji internetowej
 1. Usługobiorca może korzystać z odpłatnych Usług Elektronicznych w ramach jednorazowego zakupu albo w ramach Konta Premium po aktywacji Abonamentu.
 2. Konto Premium umożliwia korzystanie z odpłatnych Usług Elektronicznych bez limitu przez cały okres aktywnego Abonamentu. Jednorazowy zakup pozwala na jednorazowe skorzystanie z Usługi Elektronicznej od razu po jej zakupie.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące pakietów Abonamentu oraz innych płatności w Aplikacji Internetowej znajdują się w Cenniku.
 4. Zakup odpłatnych Usług Elektronicznych może nastąpić w trakcie korzystania z Tarota Online (w procesie odkrywania kart tarota lub już po ich odkryciu – w przypadku zainteresowania indywidualną interpretacją karty), a także z poziomu Konta Klubowicza. Dokonanie zakupu może wymagać podania przez Usługobiorcę dodatkowych danych wskazanych jako obowiązkowe do celów rozliczeniowych.
 5. Ceny uwidocznione na stronach Aplikacji Internetowej podane są w złotych polskich. O łącznej cenie wraz z podatkami (oraz o innych dodatkowych opłatach, a w razie braku możliwości ustalenia ich wysokości – o obowiązku ich zapłaty) Usługobiorca jest informowany na stronach Aplikacji Internetowej w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Usługobiorcę woli dokonania płatności.
 6. Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności w Aplikacji Internetowej:
  1. Płatności elektroniczne i kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Stripe.com lub Przelewy24.pl – szczegółowe informacje o aktualnych sposobach płatności dostępne są na stronie Aplikacji Internetowej w trakcie składania Zamówienia oraz na stronach internetowych: przelewy24.pl oraz stripe.com. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935 przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, o kapitale zakładowym: 4 500 00,000 zł (opłacony w całości).
  2. W ramach serwisu Przelewy24.pl Usługobiorca może skorzystać również z płatności SMS oraz płatności odroczonej polegającej na doliczeniu należności do rachunku za abonament telefoniczny w wybranej sieci telefonii komórkowej.
  3. Płatność przy użyciu Żetonów przypisanych do Konta Usługobiorcy:
 1. Usługobiorca może doładować swoje Konto w Aplikacji Internetowej określoną liczbą Żetonów zgodnie z przelicznikiem znajdującym się w Cenniku. Żetony służą jedynie do wymiany na odpłatne Usługi Elektroniczne i nie stanowią środka płatniczego poza Aplikacją oraz nie podlegają wypłacie w innej walucie ani waloryzacji.
 2. Żetony mogą być wydane w dowolnym czasie na Usługi Elektroniczne, o ile wartość Żetonów zgromadzonych przez Usługobiorcę odpowiada co najmniej cenie danej Usługi Elektronicznej. W chwili złożenia zamówienia liczba Żetonów odpowiadająca cenie Usługi Elektronicznej zostaje automatycznie odjęta od sumy Żetonów na Koncie Usługobiorcy.
 1. Płatności w Aplikacji Internetowej dokonywane są zawsze z góry przed aktywowaniem odpłatnych Usług Elektronicznych dla Usługobiorcy. Usługobiorca powinien dokonać płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia – w przeciwnym razie, jeśli Usługobiorca dalej chce dokonać zakupu, powinien ponowić procedurę składania zamówienia w taki sam sposób jak za pierwszym razem. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy płatności odroczonych, w przypadku których Usługobiorca dokonuje płatności na rzecz operatora wybranej sieci telefonii komórkowej w terminie płatności abonamentu określonym we właściwej umowie abonamentowej Usługobiorcy z jedną z powyższych sieci.
 1. Aktywacja odpłatnych Usług Elektronicznych następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od chwili odnotowania płatności Usługobiorcy przez Usługodawcę.
 1. Dokonując zakupu Abonamentu, Usługobiorca może wybrać:
 1. Abonament nieodnawialny – pozostaje aktywny przez czas określony zgodnie z uiszczoną przez Usługobiorcę opłatą na warunkach wskazanych w Cenniku. Abonament wygasa automatycznie po upływie okresu, na jaki został zakupiony, chyba że przed upływem czasu jego trwania Usługobiorca zdecyduje się go przedłużyć na kolejny okres, dokonując płatności w taki sam sposób jak za pierwszym razem.
 2. Abonament odnawialny – przedłuża się automatycznie na kolejny okres rozliczeniowy, zgodnie z poprzednio zakupionym planem Abonamentu, chyba że najpóźniej przed jego upływem Usługobiorca złoży rezygnację z kontynuacji Abonamentu. W celu skorzystania z Abonamentu odnawialnego, Usługobiorca podaje dane swojej karty płatniczej lub kredytowej za pośrednictwem serwisu Stripe.com, który na początku każdego nowego okresu rozliczeniowego obciąży jego kartę należnością za wybrany plan Abonamentu. Usługobiorca powinien zapewnić pozytywną autoryzację karty płatniczej lub kredytowej w dacie rozpoczęcia nowego okresu rozliczeniowego, w przeciwnym razie dostęp do Konta Premium i odpłatnych Usług Elektronicznych zostanie zawieszony do momentu ponownej aktywacji Abonamentu.
 1. Szczegółowe informacje o dostępnych planach Abonamentu znajdują się w Cenniku.
 • Upłynięcie Abonamentu powoduje zawieszenie Konta Premium do czasu ponownej aktywacji Abonamentu. Usługobiorca może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z Abonamentu, z zastrzeżeniem, że rezygnacja staje się skuteczna z końcem opłaconego już okresu rozliczeniowego. Z wyjątkiem „Gwarancji zwrotu pieniędzy” przewidzianej w pkt. 10 Regulaminu, Usługobiorcy nie przysługuje zwrot płatności za niewykorzystany okres Abonamentu, co nie wyłącza ani nie ogranicza bezwzględnie wiążących praw ustawowych konsumentów, szczególnie w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
  1. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Usługobiorcy informacji o zawartej umowie o świadczenie odpłatnych Usług Elektronicznych następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Aplikacji Internetowej oraz (2) przesłanie Usługobiorcy wiadomości e-mail z potwierdzeniem zakupu niezwłocznie po złożeniu zamówienia oraz zrealizowaniu płatności. Informacja o dokonanym zakupie jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Aplikacji Internetowej.
  1. Usługa „Gwarancja zwrotu pieniędzy”
  1. Niezależnie od ustawowego prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w pkt. 13 Regulaminu oraz prawa do reklamacji, o którym mowa w pkt. 12 Regulaminu, Usługobiorca, który dokonał zakupu odpłatnej Usługi Elektronicznej w Aplikacji Internetowej, może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w ramach dodatkowej usługi „Gwarancja zwrotu pieniędzy” oferowanej przez Usługodawcę.
  2. W ramach „Gwarancji zwrotu pieniędzy” Usługobiorca może zrezygnować z zakupionej Usługi Elektronicznej, pod warunkiem, że zgłosi chęć rezygnacji przed upływem 24 godzin od chwili dokonania płatności w Aplikacji Internetowej. Usługobiorca powinien przesłać swoją rezygnację do Usługodawcy drogą poczty elektronicznej pod adres: [email protected] lub za pomocą formularza znadujące się na stronie Kontakt..
  3. Usługodawca zaleca podanie w opisie rezygnacji: (1) informacji o przyczynie rezygnacji z Usługi Elektronicznej przez Usługobiorcę; oraz (2) danych Usługobiorcy umożliwiających powiązanie go z zamówieniem w systemie Usługodawcy (imię i nazwisko oraz adres e-mail podany przy realizacji płatności).
  4. Usługobiorca może skorzystać z „Gwarancji zwrotu pieniędzy” wyłącznie jeden raz w ciągu 12 miesięcy kalendarzowych niezależnie od ilości zakupionych Usług Elektronicznych.
  5. Wyjątkiem jest sytuacja, w której Usługobiorca skorzysta z usługi indywidualnej interpretacji i nie zostanie ona zrealizowana w maksymalnym czasie zadeklarowanym przez Usługodawcę (24 godziny od momentu zakupu). W takiej sytuacji Usługobiorcy przysługuje każdorazowo prawo odstąpienia od umowy, jeżeli zgłosi on taką chęć w czasie krótszym niż 24 godziny od momentu upłynięcia terminu przygotowania indywidualnej interpretacji, jednak musi nastąpić to zanim Usługodawca wykona indywidualną interpretację i udostępni ją Usługobiorcy.
  6. Jeżeli Usługobiorca nie skorzystał z zakupionej Usługi Elektronicznej przed rezygnacją, Usługodawca zablokuje dostęp do zakupionej Usługi Elektronicznej niezwłocznie po otrzymaniu rezygnacji.
  7. Zwrot płatności następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 Dni Roboczych od dnia otrzymania rezygnacji Usługobiorcy przez Usługodawcę. Usługodawca dokonuje zwrotu należności na rzecz Usługobiorcy w taki sam sposób, w jaki płatność została dokonana. W przypadku gdy płatność została zrealizowana przy użyciu karty płatniczej, Usługodawca zwraca płatność na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.
  1. Kontakt z Usługodawcą

  Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest Formularz Kontaktowy na stronie Aplikacji Internetowej oraz poczta elektroniczna (e-mail: [email protected]), za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Aplikacji Internetowej oraz zasięgnąć pomocy technicznej. Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z jego danych kontaktowych wskazanych na wstępie Regulaminu.

  1. Reklamacje usług
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Usługobiorcy, jeżeli Usługi Elektroniczne są świadczone w sposób nieprawidłowy, są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Usługodawca odpowiada przed Usługobiorcą za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług Elektronicznych na zasadach ogólnych (art. 471 i nast. Kodeksu Cywilnego).
  2. Wszelkie reklamacje dotyczące Usług Elektronicznych oraz inne reklamacje związane z działaniem Aplikacji Internetowej można złożyć bezpośrednio do Usługodawcy, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: [email protected]) lub pisemnie pod adresem: ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
  3. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwań Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji, jednak mogą wpłynąć na ostateczną decyzję Usługodawcy co do oceny zasadności zgłoszenia.
  4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się przez Usługodawcę do reklamacji w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za zasadną.
  1. Ustawowe prawo odstąpienia od umowy
  1. Niniejszy punkt 13. Regulaminu i postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie do Usługobiorców będących konsumentami.
  2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m. in. w odniesieniu do (1) umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy; (2) umowy o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
  3. Z zastrzeżeniem pkt. 13.2 Regulaminu, konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów, o których mowa w pkt. 13.4 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie do Usługodawcy oświadczenia przed jego upływem zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi na wstępie Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
  4. W przypadku zakupu usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
  5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie odpłatnych Usług Elektronicznych rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
  1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  1. Niniejszy punkt 14. Regulaminu i postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.
  2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
  3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: spsk.wiih.org.pl); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  4. Pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z zawartej internetowo umowy.
  1. Przerwy i awarie techniczne
  1. Usługodawca dokłada należytych starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Aplikacji Internetowej. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Aplikacji Internetowej oraz jego Usług Elektronicznych, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service), możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Aplikacji. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie pozostające w jego możliwościach i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
  2. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Aplikacji oraz jego zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
  3. Usługodawca obowiązany jest planować przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności aby planowane były na pory o zmniejszonym natężeniu ruchu w Aplikacji (np. godziny nocne) i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca obowiązany jest informować Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem.
  4. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa w niniejszym punkcie 15. Regulaminu. Niniejszy punkt 15. Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Usługobiorcy będącego konsumentem, przewidzianych bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa.
  1. Prawa autorskie do aplikacji internetowej
  1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Aplikacji Internetowej jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Aplikacji Internetowej obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
  2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  3. W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjmuje się, że Usługobiorca korzystający z Aplikacji Internetowej nie otrzymuje żadnych praw autorskich do materiałów (w tym treści tekstowych i graficznych), do których uzyskuje dostęp podczas korzystania z Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę.
  1. Postanowienia końcowe
  1. Umowy zawierane poprzez Aplikacja Internetowa zawierane są w języku polskim.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów i terminów płatności; zmiany w zakresie Usług Elektronicznych; dodania lub usunięcia Usług Elektronicznych; wprowadzenia nowych opłat za korzystanie z Usług Elektronicznych lub podwyższenia obecnych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
   1. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej Konto), zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
   2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy.
   1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; Prawa Autorskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.